Feyenoord Shirts Verzameling

Feyenoord Shirts

Feyenoord uit-shirt seizoen 2003/2004

 

Feyenoord uit-shirt seizoen 2002/2003

Feyenoord thuis-shirt seizoen 1989/1990

Feyenoord thuis-shirt seizoen 1988/1989

Feyenoord thuis-shirt seizoen 2006/2007, met alle handtekeningen

Feyenoord uit-shirt seizoen 1994/1995

Feyenoord thuis-shirt seizoen 1994/1995

Feyenoord thuis-shirt seizoen 1999/2000

Feyenoord uit-shirt seizoen 1996/1997

Feyenoord uit-shirt seizoen 2006/2007

Feyenoord uit-shirt seizoen 2000/2001

Feyenoord uit-shirt seizoen 1999/2000

Feyenoord uit-shirt seizoen 2004/2005, met handtekening van Dirk Kuyt

 

Feyenoord uit-shirt seizoen 2003/2004

Feyenoord uit-shirt seizoen 2001/2002

Feyenoord thuis-shirt seizoen 2000/2001

Feyenoord thuis-shirt seizoen 2006/2007

Feyenoord uit-shirt seizoen 2006/2007

Feyenoord uit-shirt seizoen 2007/2008

Feyenoord uit-shirt seizoen 2008/2009

Feyenoord keeper-shirt seizoen 2002/2003

Feyenoord uit-shirt seizoen 2005/2006

Feyenoord uit-shirt seizoen 2001/2002, Paul Bosvelt

Feyenoord uit-shirt seizoen 2002/2003, Sebastián Pardo